Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB Sutelktinio finansavimo platforma „PROFITUS“ (toliau – PROFITUS, mes arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis mūsų valdoma interneto svetaine ir/ ar paslaugomis.

Jūsų Duomenų valdytojo rekvizitai:

 • UAB Sutelktinio finansavimo platforma „PROFITUS“
 • buveinės adresas: Lvivo g. 101, Vilnius
 • tel. +370 637 60776
 • el. paštas: [email protected]
 • įmonės kodas: 304570552

Mes esame paskyrę Duomenų apsaugos pareigūną (toliau – Pareigūnas), su kuriuo galite susisiekti [email protected].

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI. Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi mums priklausančioje interneto svetainėje, naudodamiesi mūsų paslaugomis, dalyvaudami mūsų renginiuose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ ar paslaugomis.

Jeigu Platformos naudotojas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniam asmeniui, kurio duomenis mums perdavė minėtas juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus, įkaito davėjus, laiduotojus, kt.) apie jų duomenų perdavimą Profitus ir pateikti jiems šią Privatumo politiką susipažinti. Šioje Privatumo politikoje sąvoka „Jūs“ bus taikoma fiziniam asmeniui (juridinio asmens – Platformos naudotojo vadovui, naudos gavėjui, atstovui, įkaito davėjui, laiduotojui, kt.), kurio duomenis tvarko Profitus.

Sąvokos šioje Privatumo politikoje vartojamos kaip numatyta Bendrosiose platformos Profitus naudojimosi sąlygose (investuotojams bei projektų savininkams) bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami ir tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitą teisėtų globėjų sutikimą.

2. Kokiais tikslais renkame informaciją

Profitus informaciją apie Jus renka ir tvarko tokiais tikslais:

 • sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo, asmens tapatybės nustatymo, sukčiavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kitų finansinių nusikaltimų prevencijos, kitų pareigų pagal pinigų plovimo prevencijos reikalavimus vykdymo, sąskaitos numerio sutikrinimo, kreditingumo vertinimo;dalykinių santykių korespondencijos;
 • ginčų sprendimo;
 • skolų administravimo;
 • tiesioginės rinkodaros;
 • statistikos tikslais;
 • renginių/konkursų administravimo tikslais.

3. Kokią informaciją apie Jus renkame, iš kokių šaltinių ir kam ją perduodame

3.1. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikimas, asmens tapatybės nustatymas, sukčiavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kitų finansinių nusikaltimų prevencija, kitų pareigų pagal pinigų plovimo prevencijos reikalavimus vykdymas, sąskaitos numerio sutikrinimas, kreditingumo vertinimas

Šiuo tikslu Profitus gali rinkti tokius asmens duomenis:

 • Duomenis apie Jūsų tapatybę: vardas, pavardė, asmens kodas ar kita unikali simbolių seka, skirta asmens identifikavimui, gimimo data, asmens dokumento numeris, jo kopija, pilietybė ar valstybė, kuri išdavė asmens dokumentą, rezidavimo valstybė, veido nuotrauka, kt. (Tapatybės duomenys);
 • Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt. (Kontaktiniai duomenys);
 • Naudotojo pažinimo informacija: sąskaitos numeris, mokėjimo paslaugų teikėjas, patikros viešuose ir privačiuose registruose, darbovietė, pareigos, veikla, šeiminė, socialinė padėtis, pajamos ir jų rūšis, išsilavinimas, naudojamos paslaugos, operacijos ir sudaryti sandoriai, informacija apie dalyvavimą politikoje, kt. (Naudotojo pažinimo informacija);
 • Mokėjimo informacija: sąskaitos numeris, mokėjimo paslaugų teikėjas, sąskaitos likutis, išmokama suma, investuojama suma, kt. (Mokėjimų duomenys);
 • Kreditingumo duomenys: kredito reitingas, mokėjimai, skolos, bankroto ir kitų bylų informacija, kt. (Kreditingumo duomenys).

Duomenis mes galime gauti tiek iš Jūsų, tiek iš trečiųjų asmenų (kaip antai: finansų įstaigų, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, kreditingumo vertinimo sistemų, registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų, kurių paskyras susiejate su mūsų sistema, kt.), taip pat mes galime patikrinti viešai prieinamą informaciją apie Jus, siekdami patvirtinti Jūsų tapatybę ar Jūsų pateiktus duomenis, sudaromus sandorius ir operacijas.

Aukščiau nurodytus duomenis Profitus renka šiais pagrindais:

 • Profitus kaip sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo pagal teisės aktų reikalavimus nustatyti Jūsų tapatybę, stebėti naudotojo operacijas ir sandorius, užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui, kitiems finansiniams nusikaltimams, taip pat tinkamai vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pareigas, įvertinti finansuojamo subjekto kreditingumą;
 • Duomenys yra būtini sudarant ir vykdant su naudotoju sudarytą sutartį.

Atsižvelgiant į tai, nepateikus Profitus prašomų duomenų, Profitus gali atsisakyti pradėti dalykinius santykius su naudotoju bei teikti paslaugas.

Jūsų duomenys gali būti teikiami: priežiūros institucijoms, bankinių ir kitų finansinių paslaugų partneriams, partneriams, kurie teikia tapatybės nustatymo, sankcijų sąrašų tikrinimo, operacijų stebėsenos paslaugas, valstybės institucijoms, advokatams, antstoliams, notarams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams, auditoriams, kitiems asmenims, kurie turi teisėtą interesą arba Jūsų sutikimą.

Jūsų duomenys bus tvarkomi 10 metų nuo finansavimo sandorio sudarymo dienos arba 8 metus nuo dalykinių santykių su naudotoju pabaigos (šis terminas gali būti pratęstas 2 metų laikotarpiui esant kompetentingos institucijos nurodymui) priklausomai nuo to, kuris terminas sueis vėliau.

3.2. Dalykinių santykių korespondencija

Mes galime informuoti Jus apie paslaugų teikimo sąlygų pasikeitimus, Projektų bei Finansavimo sandorių vykdymo eigą, kreiptis į Jus dėl informacijos pateikimo ar patikslinimo. Taip pat prašyti Jūsų pateikti informaciją bei susijusius dokumentus, pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo normas, pagrindžiančią investuojamų/grąžinamų lėšų kilmę. Šie pranešimai nėra tiesioginės rinkodaros pranešimai, todėl Jūs negalėsite atsisakyti jų gavimo. Atitinkamai Jūs galite kreiptis į Profitus dėl informacijos gavimo ar konsultacijų.

Šiuo tikslu Profitus tvarko Jūsų Tapatybės duomenis, Kontaktinę informaciją bei dalykinių santykių korespondencijos turinį.

Šie duomenys yra būtini vykdant su naudotoju sudarytą sutartį, taip pat tokius duomenis Profitus privalo rinkti ir saugoti vykdydama teisės aktais nustatytus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.

Duomenys bus tvarkomi 8 metus nuo dalykinių santykių su naudotoju pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas 2 metų laikotarpiui esant kompetentingos institucijos nurodymui. Jūsų duomenys gali būti perduodami: priežiūros institucijoms, advokatams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, valstybinėms institucijoms, teismams, auditoriams, kitiems subjektams, turintiems teisėtą interesą arba Jūsų sutikimą.

3.3. Ginčų sprendimo tvarka

Prieš pradėdamas ginčą su mumis ar kitu naudotoju, prieš tai Jūs turėtumėte skundą pateikti Profitus, kad jį galėtumėme išnagrinėti ir, jeigu jis pagrįstas, patenkinti jį ne ginčo tvarka ar pateikti nuomonę dėl Jūsų ginčo su kitu Platformos naudotoju sprendimo galimybių.

Pateikus skundą ar pradėjus ginčą su Profitus, kitu naudotoju, mes galime rinkti tokius duomenis: Tapatybės duomenis, Kontaktinius duomenis, Naudotojo pažinimo duomenis, Mokėjimų duomenis, taip pat duomenis, kuriuos Jūs pateiksite savo skunde, jo prieduose, kitus duomenis, reikalingus skundo/ ginčo išsprendimui.

Šie duomenys renkami siekiant teisėtų Profitus interesų sprendžiant ginčus su Jumis ar tarp naudotojų, taip pat vykdant teisės aktų reikalavimus tinkamai išnagrinėti Jūsų pateikiamus skundus.

Duomenys bus tvarkomi 3 metus nuo galutinio mūsų atsakymo Jums pateikimo dienos. Šie terminai gali būti pratęsti iki galutinio ginčo išsprendimo tarp šalių. Jūsų duomenys gali būti pateikti: priežiūros institucijoms, advokatams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, valstybinėms institucijoms, teismams, kitiems subjektams, kurie turi teisėtą interesą ar Jūsų sutikimą.

3.4. Skolų administravimo tikslas

Jeigu naudotojas bus įsiskolinęs, Profitus galės rinkti tokius duomenis: Tapatybės duomenis, Kontaktinius duomenis, Mokėjimų duomenis, taip pat duomenis apie Jūsų mokėjimus, naudojamas paslaugas ir skolą.

Duomenys bus tvarkomi 10 metų nuo skolos atsiradimo dienos. Jeigu dėl skolos atgavimo bus pradėtas teisminis procesas, terminas gali būtų pratęstas 24 mėnesiams nuo tos dienos, kai skola yra atgauta.

Jūsų duomenys gali būti perduodami: advokatams, teisininkams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, auditoriams, notarams, antstoliams, skolų išieškojimo bendrovėms, bendrovėms, kurios valdo jungtines skolininkų duomenų bazes, bankinių ir finansinių paslaugų teikėjams, valstybinėms institucijoms, turto vertintojams, kitiems asmenims, turintiems teisėtą interesą ar Jūsų sutikimą.

Jūs taip pat patvirtinate, kad esate informuotas ir sutinkate, kad jeigu pažeisite savo įsipareigojimus mums, Profitus turės teisę, iš anksto Jus informavusi, pateikti duomenis apie Jus bendrovėms, kurios tvarko jungtines skolininkų duomenų bazes. Šie duomenys yra būtini vykdant su naudotoju sudarytą sutartį, taip pat tokius duomenis Profitus tvarko siekdama teisėtų Profitus ir trečiųjų asmenų interesų: atgauti įsiskolinimą savo ar investuotojų naudai.

3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslas

Mes galime Jums paskambinti arba parašyti elektroninį laišką informuodami apie savo paslaugas, Projektus ir galimybes investuoti, siūlyti Jums panašias paslaugas į tas, kuriomis jau naudojotės ar domėjotės, ar kurios Jums gali būti įdomios; galime siųsti Jums laiškus elektroniniu paštu su apklausomis savo paslaugų kokybei įvertinti. Taip pat galime pavesti šiuos veiksmus atlikti tretiesiems asmenims ar atlikti šiuos veiksmus gavę Jūsų duomenis iš trečiųjų asmenų.

Mes Jums siųsime laiškus arba skambinsime telefonu arba susisieksime socialiniais tikslais tik turėdami Jūsų atskirą sutikimą duotą mums arba mūsų partneriams.

Informuojame, kad mes taip pat galime naudoti Jūsų asmeninę informaciją (kaip antai, paslaugas, kuriomis naudojotės, vietovę, elgesį ir kt.) susiformuoti nuomonę apie tai, kas gali Jus dominti ir atitinkamai rodyti tam tikro pobūdžio reklamas savo tinklapyje.

Mes taip pat galime pateikti nuasmenintą informaciją reklamos paslaugų teikėjams, siekdami reklamuoti savo paslaugas ir produktus. Tokia nuasmeninta informacija būtų naudojama padėti savo reklamos paslaugų partneriams sukurti tikslines kampanijas, aktualias tam tikrai mūsų klientų grupei.

Jūsų duomenys bus tvarkomi 1 metus nuo dalykinių santykių su mumis pabaigos. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jūsų duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūsų elektroninis paštas, taip pat nuasmeninta informacija apie Jus gali būti pateikta tretiesiems asmenims, kurie teikia rinkodaros paslaugas internetinėse paieškos programose, socialiniuose tinkluose ir pan. Tokie tretieji asmenys turi savo privatumo politikas ir Jūs galite bet kuriuo metu tiesiogiai nesutikti su savo duomenų tvarkymu pagal jų privatumo politikas.

Aukščiau minėti duomenys tvarkomi teisėtais Profitus interesais: informuoti Jus apie tas mūsų paslaugas, kurios Jums aktualios ir reikalingos, gauti informaciją iš Jūsų savo paslaugų kokybės vertinimui.

Pagal turimus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas ir Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/ arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų. Jei nebenorite gauti apklausų anketų elektroniniu paštu, Jūs galite bet kada atšaukti tokių anketų gavimą kreipdamiesi el. paštu [email protected] arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške.

Šie duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Profitus interesų: informuoti apie naudotojui aktualias paslaugas ir produktus.

3.6. Statistikos tikslas

Visi Jūsų pateikti ar mūsų surinkti duomenys, išskyrus Jūsų Tapatybės duomenis, Kontaktinius duomenis gali būti tvarkomi statistikos tikslais. Mes Jūsų duomenis tvarkysime taip, kad po duomenų įtraukimo į statistinį vertinimą nebeliktų galimybės Jūsų identifikuoti.

Statistiniais tikslais gali būti tvarkomi ir nuasmeninti duomenys apie Jūsų įrenginį, vietovę, elgseną, kt.

Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš kitų duomenų teikimo šaltinių, nurodytų šioje Privatumo politikoje, taip pat per slapukus, kaip nurodyta šios Politikos 7 dalyje.

Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie tai, jog turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi statistikos tikslais, tačiau Profitus turėtų teisę tęsti tokį duomenų tvarkymą, jeigu gali įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra svarbesnės už Jūsų teises ir teisėtus interesus.

Šie duomenys yra tvarkomi, kad būtų įvykdyta Profitus taikoma teisinė prievolė (statistinių duomenų teikimas svetainėje bei priežiūros institucijai, kaip tą numato Sutelktinio finansavimo įstatymas), taip pat būtini siekiant teisėtų Profitus interesų stebėti paslaugų teikimo apimtis, šaltinius, populiarumą, svetainės lankomumo apimtį ir kitą statistiką).

Duomenys gali būti teikiami Profitus svetainės lankytojams, taip pat Lietuvos bankui.

Duomenys tvarkomi Profitus veiklos laikotarpiu.

3.7. Renginių/ konkursų administravimo tikslas

Profitus gali organizuoti renginius/ konkursus, kuriuose Jūs galite dalyvauti, todėl Profitus renginio/ konkurso administravimo tikslais, tikslu su Jumis susisiekti renginio/ konkurso klausimais, išmokėti laimėjimą, gali tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: Tapatybės duomenis, Kontaktinius duomenis, nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš renginių/ konkursų organizavimo partnerių.

Duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Profitus interesų: organizuoti, administruoti renginį/ konkursą, kontaktuoti su jo dalyviais apie renginį/ konkursą.

Duomenys tvarkomi vienerius metus po renginio pabaigos.

Konkurso atveju, duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 metus nuo konkurso pabaigos, o prizų laimėjimo atveju – ne ilgiau nei 10 metų nuo prizo perdavimo.

4. Kaip tvarkome Jūsų duomenis

Jūsų duomenys tvarkomi tiek automatiniu būdu, tiek fizinėmis priemonėmis, kas apima ir automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą dėl skirtingų tvarkymo tikslų.

Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas gali būti naudojami patvirtinant Jūsų tapatybę, tikrinant Jūsų duomenis tarptautinėse duomenų bazėse, stebint Jūsų operacijas ir sandorius, veiklą, numatant kitus aspektus. Tokie veiksmai yra privalomi pagal galiojantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reguliavimą ir būtini pradedant su naudotoju dalykinius santykius.

Automatiniu arba pusiau automatiniu būdu gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Profitus įgyvendina tinkamas priemones, kad apsaugotų Jūsų teises, laisves ir teisėtus interesus, įskaitant teisę reikalauti žmogaus įsikišimo.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

5. Profitus partnerių paslaugos

Jūs galite gauti Profitus partnerių paslaugas naudodamiesi Platforma. Atsižvelgiant į tai, Platformoje galite rasti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius. Atkreipkite dėmesį, kad tokie tinklapiai turi savo privatumo politikas, su kuriomis Jūs turėtumėte susipažinti. Mes nesame atsakingi už jų politikas ir veiklą, nes jų nekontroliuojame.

Jeigu Jūs naudositės tokiomis paslaugomis, Jūs turite pateikti savo duomenis tokiam partneriui ir sutikti su jų paslaugų teikimo sąlygomis arba mes galime perduoti Jūsų duomenis tuo tikslu, kad Jūsų prašymu Jums būtų suteiktos tam tikros paslaugos. Tokiu atveju Profitus bus tik tarpininkas tarp Jūsų ir paslaugos teikėjo ir nėra atsakinga už paslaugų teikimo tinkamumą.

Profitus svetainėje taip pat gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Profitus nekontroliuoja, todėl mes neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugumą ir privatumą.

6. Jūsų teisės

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys.

Jūs turite tokias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų naujų duomenų teisingumą;
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jeigu tam yra pagrįstos priežastys. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes ne visais atvejais galėsim vykdyti Jūsų prašymą sunaikinti duomenys dėl teisinio reguliavimo;
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jeigu tam yra pagrįstos priežastys. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes ne visais atvejais galėsim vykdyti Jūsų prašymą sunaikinti duomenys dėl teisinio reguliavimo;
 • teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų, kuriuos mums pateikėte, perkeliamumą (teisė perkelti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys ar panaikinti savo sutikimą, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Profitus interesais. Tokiu atveju Profitus nustos tvarkyti Jūsų duomenis, nebent turės įrodymų, kad turi teisėtų priežasčių toliau tvarkyti duomenis. Kai duomenų tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara, Jūs turite teisę bet kada su tuo nesutikti ir Profitus nustos tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes būtume dėkingi, jeigu prieš tai kreiptumėtės į mus ir sudarytumėte galimybę ginčą su Jumis išspręsti taikiai.

Savo teises Jūs galite įgyvendinti pagal Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo aprašą.

7. Slapukai

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, taip pat norime geriau suprasti Jūsų elgesį ir pagal tai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnės tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mes savo svetainėje naudojame tokius slapukus:

 • Funkciniai slapukai. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės ar kitų duomenų.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Slapuko pavadinimas

Teikėjas

Galiojimas

Aprašymas

__zlcmid

PROFITUS

1 diena

Nuostatos įsiminti

AWSALB

PROFITUS

7 dienos

Techninis slapukas spartesniam naršymui

CAKEPHP

PROFITUS

Iki uždaroma naršyklė

Techninis slapukas

csrfToken

PROFITUS

Iki uždaroma naršyklė

Apsauga nuo csrt atakų

_fbp

facebook.com

1 diena

Naudojamas Facebook, kad galėtų teikti reklaminius produktus, kaip antai trečiosios šalies pasiūlymus

_ga

google.com

2 metai

Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams

_gat_gtag

google.com

1 minutė

Naudojamas kontroliuoti užklausų skaičių. Šis slapukas taip pat gali vadintis _dc_gtm_<property-id></property-id>

_gid

google.com

24 valandos

Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams

ac

PROFITUS

1 metus

Naudojamas saugoti sutikimui su slapukų įrašymu

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.