en_US

Privatumo politika

 

BENDRA INFORMACIJA

UAB „Sutelktinio finansavimo platforma PROFITUS“ (toliau — PROFITUS, mes arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau — Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilujį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 • Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Sutelktinio finansavimo platforma PROFITUS“
 • Buveinės adresas: Vasario 16 – osios g. 2, Vilnius
 • Tel. 8 637 60776
 • El. paštas: info@profitus.lt
 • Įmonės kodas: 304570552

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekviena kartą lankydamiesi Duomenų valdytojui priklausančioje inteneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami Iaikantis galiojančių Europos Sajungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitą teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos savokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis investavimo galimybėmis internete PROFITUS svetainėje.
 • Tapatybės identifikavimo tikslu per pasirinktą išorinį paslaugų teikėją.
 • Duomenų surinkimo iš trečiųjų šalių su tikslu suteikti paslaugą pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu: pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas ir naujus projektus, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įsikaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą);
 • Sužinoti, kaip naudojate mūsų teikiamas internetines investavimo ir projektų talpinimo paslaugas internetu, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, naujus, tobulesnius produktus bei paslaugas;
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.*

* Informuojame, kad jūs turite teise nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Informaciją, kurią renkame tiesiogiai iš Jūsų pateikiamos informacijos paslaugų suteikimui: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gyvenamoji vieta (adresas), šeimyninė padėtis, duomenys apie sutuoktinį, Jūsų pajamos, įsipareigojimai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Detalų „PROFITUS“ tvarkomų asmens duomenų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų „PROFITUS“, tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti paslaugų

Informacija, apie Jus gali būti renkama automatiškai kai lankotės mūsų svetainėje:

Pateikiate užklausas per paraiškų, užklausų formas, taip pat ir socialiniuose tinkluose.

Lankantis mūsų interneto svetainėje, mes renkame informacija, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai".

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informaciją apie Jus galime gauti ir ištrečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle. Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti „PROFITUS“ pasiūlymus. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite parašę mums adresu pareigunas@profitus.lt arba paskambinę tel. 8 637 60776.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teikiant paslaugas — mūsų partneriams, teikiantiems paslaugas, pavyzdžiui, Jūsų tapatybės identifikavimo klausimu ar kitoms paslaugoms, reikalingoms mokumui ir rizikai įvertinti. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios Šalys, saugumą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų Šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

KA DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Pasibaigus 5 metų terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖ

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenu tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisé „būti pamirštam");
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginés rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį Iaišką adresu rinkodara@profitus.lt arba skambinti telefonu 8 637 60776 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tiesiogiai adresu Vasario 16 – osios g. 2, Vilnius
 • paštu: Vasario 16 – osios g. 2, Vilnius
 • el. paštu: pareigunas@profitus.lt

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai istatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimą prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenu subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnės tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Slapuko pavadinimasAprašymas/ Naudojimo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
__zlcmidNuostatos įsimintiPrisijungus1 diena
AWSALBTechninis slapukas spartesniam naršymuiPrisijungus7 dienos
CAKEPHPTechninis slapukasPrisijungusIki uždaroma naršyklė
csrfTokenApsauga nuo csrt atakuPrisijungusIki uždaroma naršyklė

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršykIę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacineje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Tačiau atkreipiame dėmesi, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikima arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodu į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaude nuorodą iš Duomenų valdytojo intemeto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Vasario 16 – osios g. 2, Vilnius

Telefonu: 8 637 60776

El. paštu: pareigunas@profitus.lt

Atnaujinta 2018-05-24